. Liên hệ | May đồng phục Việt

Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ

D90/2 Khu Phố 2, đường Tân Thới Hiệp 21, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại

093 125 3678

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d979.566924138646!2d106.63932632922071!3d10.867232399516249!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529f03c615699%3A0x34970c49ba102c32!2zS3AzIFTDom4gVGjhu5tpIEhp4buHcCAwNywgVMOibiBUaOG7m2kgSGnhu4dwLCBRdeG6rW4gMTIsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1532918364197" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>